CONTRACT DE ANTREPRIZA NR. .... / ...............

1. PARTILE
1.1. Investitor (Beneficiar):
D-na.............................................., cu domiciliul in......................................................., legitimata cu CI seria .......... nr. ..................., CNP ....................................., eliberat la data de ........................ de catre ...........................................
si
Dl..............................................., cu domiciliul in......................................................., legitimat cu CI seria .......... nr. ..................., CNP ....................................., eliberat la data de ........................ de catre ...........................................

1.2. Executant (Antreprenor):
WOLF CONSTRUCT ART SRL cu sediul in Sat Ghermanesti, Comuna Snagov, strada Grivita nr. 25, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2775/2013, CUI: RO32225320, Cod IBAN: RO78BREL0002004131960100, deschis la Banca LIBRA BANK, reprezentata de dl. Lupu Nicolae Gabriel, avand functia de Administrator.


2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Realizarea de catre antreprenor a structurii metalice usoare din otel zincat, laminat la cald, ambutisat la rece, profil tip C, latime profile pereti exteriori ....... mm, latime profile pereti compartimentare ....... mm, conform proiectului de arhitectura aprobat de client, cu suprafata desfasurata de ........ metri patrati, montajul structurii este inclus. Structura va fi montata pe lotul de teren cu suprafata de ............ metri patrati din ......................................................, carte funciara nr. ......................, teren ce se afla in proprietatea beneficiarului.
2.2. Constructia va avea destinatia de LOCUINTA.


3. DURATA LUCRARILOR

3.1. Termenul de finalizare a lucrarilor va fi de .............. zile lucratoare incepand de la data primirii predarii amplasamentului si a autorizatiei de construire si poate fi decalat prin notificare sau act aditional intre parti, in urmatoarele situatii:
modificari ale caracteristicilor tehnice standard la cererea beneficiarului.
- modificari ale proiectului la solicitarea beneficiarului.
- greve, calamitati naturale, conditii meteorologice nefavorabile peste limitele normale in masura in care acestea sunt atestate potrivit legislatiei specifice pentru fiecare domeniu.
- sarbatorile legale si religioase nu sunt considerate zile lucratoare (atat pentru lucrari exterioare cat si pentru lucrari interioare).
3.2. In cazul in care beneficiarul solicita modificari de structura ce implica reprogramari ale aprovizionarii, executiei si/sau intreruperi ale retelelor, acesta poate solicita in scris inainte de achitarea Etapei din care fac parte aceste schimbari ale proiectului.
Lista modificarilor, pretul, modalitatile de plata si noul termen vor face obiectul unui act aditional la prezentul contract, semnat de ambele parti. Modificarile de proiect solicitate vor fi suportate de catre beneficiar.


4. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Valoarea totala a contractului este de ................ euro tva inclus si va fi achitata in transe de catre Beneficiar astfel:
Transa 1 in valoare de .............. euro tva inclus in avans pentru rezervare perioada de constructie si organizare de santier (10% din valoarea totala contractuala).
Transa 2 in valoare de .............. euro tva inclus in avans pentru fabricarea si montajul structurii metalice conform proiectului (75% din valoarea totala contractuala).
Transa 3 in valoare de .............. euro tva inclus la receptia montajului conform proiectului (15% din valoarea totala contractuala).
Plata facturilor se va face in RON la cursul BNR de la data emiterii facturilor.

 

5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
5.1.1 Antreprenorul se obliga sa asigure procurarea, instalarea si incorporarea bunurilor mobile necesare executarii constructiei, sa supravegheze si sa urmareasca desfasurarea lucrarilor de constructie, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. Antreprenorul este direct raspunzator pentru mijloacele si metodele de constructie folosite, cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul solicita in mod expres utilizarea unor anumite echipamente. In cazul in care Beneficiarul solicita alte materiale de constructie decat cele mentionate in anexa, acesta va achita diferenta de pret aferenta a materialelor utilizate.
5.1.2. Antreprenorul are obligatia achitarii manoperei, materialelor, uneltelor si echipamentelor folosite in procesul executiei.
5.1.3. Antreprenorul are obligatia urmaririi disciplinei contractuale si a relatiilor cu alti subcontractanti.
5.1.4. Antreprenorul se obliga sa puna in opera doar materiale cu certificate de calitate, declaratie de conformitate, certificat de conformitate, agremente tehnice si garanteaza pentru buna calitate a lucrarilor efectuate.
5.1.5. Antreprenorul nu garanteaza pentru lucrarile care nu au fost contractate de el, pentru cele afectate de lucrari neexecutate de el/subcontractantii sai, precum si pentru modificarile efectuate de Beneficiar fara aprobarea sa.
5.1.6. Antreprenorul raspunde fata de Beneficiar pentru omisiuni sau nereguli din culpa angajatilor sau subcontractantilor sai.
5.1.7. Lucrarile suplimentare solicitate de catre Beneficiar vor fi acceptate de catre Antreprenor numai daca Beneficiarul le va achita integral.
5.1.8. Antreprenorul poate interveni si remedia alte lucrari efectuate de Beneficiar sau firme angajate de acesta, doar contra cost. Daunele suferite in urma efectuarii lucrarilor de catre terti vor fi suportate exclusiv de catre Beneficiar.

5.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
5.2.1. Beneficiarul legal are obligatia sa angajeze un Diriginte de Santier pe toata perioada desfasurarii lucrarilor, acesta va semna Procesul verbal la terminarea lucrarilor si intocmi Cartea Constructorului dupa primirea in totalitate a documentatiei de la proiectant (executant).
5.2.2. Beneficiarul se obliga sa obtina pe cheltuiala sa toate avizele necesare pentru obtinerea autorizatiilor de construire si avizelor de constructie si alte demersuri in relatia cu institutiile publice.
Beneficiarul este obligat sa faca dovada anuntului privind inceperea lucrarilor la ISC cu 10 zile inainte de predarea amplasamentului (conform procesului verbal de predare/primire).
5.2.3 Beneficiarul se obliga sa achite taxele legate de deschiderea contoarelor pentru utilitati pe numele sau (de exemplu: energie electrica, gaze, apa, canalizare).
5.2.4. In cazul in care modificarile solicitate de catre Beneficiar presupun obtinerea unei noi autorizatii de construire, Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea taxelor pentru schimbarea autorizatiei de construire si sa obtina o noua autorizatie de construire. Antreprenorul va stabili termenul de decalare a lucrarilor in functie de termenul de schimbare a autorizatiei de construire. Antreprenorul va comunica Beneficiarului termenul de decalare a lucrarilor.
5.2.5. Beneficiarul are obligatia punerii la dispozitie a curentului electric / inchiriere generator, achizitie carburant pentru aceasta, dar si a sursei de apa si a toaletei ecologice in vederea organizarii de santier.
5.2.6. Toate bunurile/materialele livrate in santier pentru a fi implementate apartin Antreprenorului, fiind proprietatea acestuia si nu se pot instraina sau folosi in alte scopuri de catre Beneficiar.

 

6. GARANTIA DE EXECUTIE

6.1. Structura metalica are garantie de 75 ani - garantie pastrata atat timp cat nu s-a intervenit de catre client sau terti asupra structurii.
6.2. Dupa acceptarea receptiei finale a lucrarii de catre Beneficiar, cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remedieri de lucrari, penalizari, diminuari de valori si alte asemenea, in afara celor consemnate in procesul verbal de receptie finala. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul stabilit conform legii.
6.3. Aparitia unor defectiuni in timpul perioadei de garantie se va notifica de catre Beneficiar in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
6.4. Antreprenorul nu raspunde in perioada de garantie pentru remedierea acelor defectiuni aparute in urma exploatarii necorespunzatoare a constructiei sau / si echipamentelor.
6.5. Beneficiarul pierde garantia pentru intreaga structura in cazul in care efectueaza lucrari neautorizate de proiectantul casei, daca aceste lucrari afecteaza structura de rezistenta.
6.6. Beneficiarul pierde garantia pentru orice categorie de lucrari in cazul interventiei neautorizate asupra acestora. Constituie interventie neautorizata, interventia efectuata fara acordul unui proiectant autorizat conform legii.

 

7. NEEXECUTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

7.1. SANCTIUNI PENTRU EXECUTAREA CU INTARZIERE A OBLIGATIILOR CONTRACTUALE
7.1.1. Pentru neexecutarea si / sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partile se obliga sa achite urmatoarele penalitati:
a) Beneficiarul, pentru achitarea cu intarziere a sumelor datorate conform Cap.4 din prezentul contract, va plati penalitati de 0,01% pe zi lucratoare de intarziere din suma datorata, cuantumul penalitatilor neputand depasi debitul.
b) Antreprenorul, pentru finalizarea cu intarziere a lucrarilor contractate, va achita penalitati de 0,01% pe zi lucratoare de intarziere din suma datorata, din valoarea lucrarilor ramase de executat pentru fiecare zi lucratoare de intarziere peste data stabilita, cuantumul penalitatilor neputand depasi debitul sau valoarea etapei pentru care se imputa penalitati.


8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract inceteaza de drept prin implinirea obiectului contractual sau a termenului contractual, concretizat prin predarea lucrarilor.
8.2. Totodata, poate inceta inainte de termen prin acordul de vointa al partilor.


9. FORTA MAJORA

9.1. Orice imprejurare neprevazuta si inevitabila, independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
9.2. De asemeni sunt considerate cazuri de forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, etc.
9.3. In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului contract pe o perioada mai mare de 6 luni, partile se vor intalni in termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra rezilierii acestuia.


10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Niciuna dintre parti nu are dreptul, fara permisiunea scrisa a celeilalte parti, sa aduca la cunostinta tertilor, integral sau partial continutul prezentului Contract, sau sa foloseasca informatiile dobandite in alt scop decat pentru executarea obligatiilor contractuale, cu exceptia situatiilor expres prevazute de legislatia romana.
10.2. Fiecare parte recunoaste faptul ca pe parcursul executarii prezentului contractului, o parte (parte destinatara) poate primi si prelucra informatii de la cealalta parte (partea care transmite), informatii ce pot fi considerate date cu caracter personal prin natura lor sau prin natura imprejurarilor in care sunt dezvaluite.
10.3. Datele cu caracter personal ale reprezentantilor si/ sau ale angajatilor unei parti, imputerniciti in relatia contractuala cu cealalta parte, se vor putea prelucra de catre fiecare parte in calitate de operator de date independent, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice, in vederea derularii relatiei contractuale, indeplinirii obligatiilor aferente precum si a obligatiilor legale, potrivit cadrului normativ aplicabil, pana la incetarea efectelor contractului, actelor aditionale, anexelor si a oricaror documente conexe prevazute de legislatia aplicabila, respectivele date cu caracter personal fiind limitate la elemente de identificare necesare realizarii acestor scopuri. In cazul prelucrarii datelor cu caracter personal apartinand altor persoane decat cele enumerate anterior partile vor completa contractul in consecinta.
10.4. Fiecare parte va informa direct, conform legislatiei aplicabile, proprii reprezentanti si/ sau angajati, imputerniciti in relatia contractuala cu cealalta parte, cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre cealalta parte.
10.5. Persoana fizica la care se refera aceste date cu caracter personal va beneficia de drepturile stabilite in favoarea sa prin legislatia aplicabila, pe care le va putea exercita adresandu-se operatorului de date printr-o notificare scrisa, respectiv, de dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, dreptul la rectificarea acestora, dreptul la stergerea lor sau „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, precum si, in masura in care considera necesar, de dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.
10.6. Partea destinatara este obligata sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor primite, sa protejeze datele cu caracter personal cu care intra in contact pe parcursul executarii Contractului, prin asigurarea standardelor de securitate necesare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislatiei aplicabile, prin luarea si aplicarea tuturor masurilor tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.
10.7. In cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal (distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, dezvaluiri sau acces neautorizat, etc), partea destinatara va notifica Autoritatea de supraveghere in termen de 72 de ore de la data la care a luat cunostinta de aceasta, cu exceptia cazului in care incalcarea nu este susceptibila sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate. In cazul in care notificarea nu are loc in termen de 72 ore, aceasta va fi insotita de o explicatie motivata.
10.8. Partile sunt de acord sa coopereze pe deplin in tratarea oricaror incidente care necesita notificarea autoritatii de supraveghere si/sau informarea persoanelor vizate afectate si sa-si indeplineasca toate obligatiile legale in legatura cu aceasta situatie si vor lua masurile adecvate de remediere, proportional cu constatarile, pentru a minimiza riscul unei alte incalcari.
10.9. Fiecare parte este raspunzatoare fata de cealalta parte pentru orice prejudiciu material si/sau moral ca urmare a unei incalcari de catre aceasta a dispozitiilor legale in materie, precum si a dispozitiilor prezentului articol.
10.10. Partile sunt de acord sa coopereze pe deplin in legatura cu orice reclamatii, plangeri, procese, inspectii, chestiuni de executare sau cereri de informatii de la orice autoritate de supraveghere in legatura cu prevederile prezentului articol.

 

11. CLAUZE FINALE

11.1. Contractul este guvernat de legislatia romana in vigoare. Eventualele litigii nascute din executarea prezentului contract sunt de competenta instantei de drept comun.

 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi .....................